Avastin® (bevacizumab)

Productvormen

Avastin 100 mg/4 ml concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 flacon met 4 ml

Avastin 400 mg/16 ml concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 flacon met 16 ml

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Avastin?

Avastin bevat de werkzame stof bevacizumab, een humaan monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkennen en eraan binden. Avastin bindt selectief aan een eiwit dat vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) wordt genoemd. VEGF wordt aangetroffen aan de binnenkant van bloed- en lymfevaten in het lichaam en zorgt er onder andere voor dat bloedvaten, die voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor leveren, met de tumor meegroeien.

Wanneer Avastin gebonden is aan VEGF, kan VEGF niet meer op de juiste manier werken en wordt de groei van deze bloedvaten beperkt. Avastin is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van:

Gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom

Avastin in combinatie met fluoropyrimidinebevattende chemotherapie is geïndiceerd voor behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom.

Niet-reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker, anders dan met overheersend plaveiselcel histologie

Avastin, toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie, is geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker, anders dan met overheersend plaveiselcel histologie.

Avastin in combinatie met Tarceva® (erlotinib) is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-plaveiselcel niet-kleincellige longkanker met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-activerende mutaties.

Gevorderd en gemetastaseerd niercelcarcinoom

Avastin in combinatie met interferon alfa-2a is geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker.

Gemetastaseerd mammacarcinoom

Avastin in combinatie met paclitaxel is geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde borstkanker.

Avastin in combinatie met capecitabine is geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling met andere opties voor chemotherapie, waaronder taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te worden uitgesloten van behandeling met Avastin in combinatie met capecitabine.

Gevorderd ovariumcarcinoom

Avastin in combinatie met carboplatine en paclitaxel is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (FIGO stadia IIIB, IIIC en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom.

Avastin in combinatie met carboplatine en gemcitabine of in combinatie met carboplatine en paclitaxel, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet eerder zijn behandeld met Avastin of andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden.

Avastin, in combinatie met paclitaxel, topotecan, of gepegyleerd liposomaal doxorubicine, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met platinum-resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en die niet eerder zijn behandeld met Avastin of andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden.

Aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom

Avastin, in combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die geen platinumbevattende behandeling kunnen ontvangen, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom.

Wordt Avastin vergoed vanuit het basispakket?

Avastin is een specialistisch geneesmiddel, omdat het geneesmiddel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling en alleen in een ziekenhuis kan worden voorgeschreven. Specialistische geneesmiddelen behoren vanaf de ingang van de handelsvergunning tot het pakket van verzekerde zorg, het basispakket. Het geneesmiddel wordt vergoed voor de behandeling van bovenstaand genoemde indicaties. Het geneesmiddel dient altijd voorgeschreven te worden door een arts.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.