Sponsoring en donaties

Onze sociale betrokkenheid en de wijze waarop we hier invulling aan geven ziet u onder andere terug in ons beleid voor donaties en sponsoring. We maken bewuste keuzes in wat we doen en waarom we dat doen. Donatiegelden besteden we aan goede doelen die aansluiten bij onze kernwaarden. Uiteraard  houden wij ons daarbij altijd aan de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR.  Dit doen we in de overtuiging dat dit in het belang is van patiënten, professionals in de gezondheidszorg en onze medewerkers. Onze keuzes laten zien waar we als onderdeel van de gezondheidszorg voor staan. Hoe we maatschappelijk verantwoord ondernemen. En hoe we in een veranderend zorglandschap samen met partners de gezondheidszorg verbeteren.

Selectiecriteria sponsoring en donaties

‘Doing now what patients need next’. De zorg voor patiënten verbeteren en de medische wetenschap bevorderen is wat ons drijft. Met alles wat we doen willen we hierin aantoonbaar het verschil maken, ook bij projecten waar we onze naam aan verbinden. Donatiegelden besteden we nadrukkelijk aan een beperkt aantal goede doelen die aansluiten bij waar we als Roche voor staan.

Selectiecriteria waaraan projecten moeten voldoen om voor ondersteuning in aanmerking te komen:

 

 • Projecten en bijeenkomsten moeten verbetering van de zorg tot doel hebben.
 • Projecten en wetenschappelijke samenkomsten die te koppelen zijn aan of raakvlakken hebben met ons werkveld (oncologie, multiple sclerose, hemofilie, reumatologie).
 • Projecten en wetenschappelijke samenkomsten die een bijdrage leveren aan thema’s die Roche belangrijk vindt: personalized healthcare en value based healthcare.
 • Projecten die een bijdrage leveren aan het welzijn van de patiënt, gericht op het voorkomen van ziekte, verbetering van de kwaliteit van leven en/of nazorg.
 • Wetenschappelijke bijeenkomsten die qua opzet voldoen aan de richtlijnen zoals die in de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame van de CGR zijn vastgelegd.
   

De volgende projecten of verzoeken worden niet door Roche Nederland in behandeling genomen:

 

 • Proefschriften: er worden geen donaties verstrekt ten behoeve van het drukken van proefschriften.
 • Verzoeken tot ondersteuning van individuen.
 • Verzoeken tot ondersteuning van niet-zorggerelateerde initiatieven zoals concerten, dansvoorstellingen en theater.
 • Sportprojecten, sportieve activiteiten in teamverband en individuele sportprestaties voor bijvoorbeeld een goed doel.
 • Activiteiten van studieverenigingen, zoals studentenbijeenkomsten en studiereizen.
 • Projecten en wetenschappelijke samenkomsten die niet te koppelen zijn aan of raakvlak hebben met ons werkveld.

 

Bij voorkeur sponsort Roche projecten van partijen waarmee een samenwerkingsverband op langere termijn bestaat, op basis van gezamenlijke strategische doelen. Nieuwe projecten kunnen aanleiding zijn tot zo’n strategische samenwerking. Voorbeelden van deze samenwerkingen vindt u elders op de website.
Ook treft u op onze website een overzicht van de bijdragen aan onderzoek aan.

Bij alle sponsoraanvragen geldt, dat Roche uitsluitend sponsort wanneer ook andere partijen sponsoren. Dat kan een ander farmaceutisch bedrijf zijn of een andere healthcare partner.

Verzoek indienen

Heeft u een project dat aansluit op bovengenoemde selectiecriteria? Dan kunt u ons benaderen met een verzoek tot sponsoring. Om een sponsor- of donatieverzoek in behandeling te kunnen nemen ontvangen we graag per e-mail een duidelijk omschreven projectvoorstel. Dit voorstel moet voorzien zijn van een sluitende begroting en er dient altijd transparantie te bestaan over de betrokkenheid van Roche. U ontvangt van ons bericht of wij de sponsoraanvraag al dan niet in behandeling zullen nemen. Houd er rekening mee, dat wij om aanvullende gegevens zullen verzoeken voor een definitieve beslissing.

Sponsor- en donatieverzoeken dienen per e-mail te worden ingediend: woerden.sponsoring@roche.com.

Aandachtspunten bij het indienen van een verzoek

 1. Alleen verzoeken afkomstig van een rechtspersoon kunnen in behandeling worden genomen.
 2. Dien uw verzoek ten minste zes weken voor de start van een bijeenkomst of een project in.
 3. Hoe completer uw aanvraag wordt ingediend, hoe soepeler de behandeling van een verzoek zal verlopen.