Partner in onderzoek

Ook in Nederland werkt Roche samen met wetenschappers en onderzoekers. Nederland biedt vele mogelijkheden om klinische studies uit te voeren. De afdeling Medical Affairs van Roche Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de implementatie en het begeleiden van klinische studies in Nederland. Er lopen momenteel verscheidene projecten op het gebied van oncologie, infectieziekten (met name reumatologie), cardiologie, virologie en aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel. Voor een uitgebreid overzicht van onze klinische studies verwijzen we u naar www.roche-trials.com.

grafiek

Investigator Initiated Onderzoek

Verzoeken tot ondersteuning van klinisch onderzoek geïnitieerd door een enkele onderzoeker, onderzoeksgroep of –instituut kunnen via de Roche IIS portal ingediend worden. Na registratie op de website wordt de indiener gevraagd aan de hand van een vragenlijst het conceptvoorstel te beschrijven. Bij een positieve beoordeling van het conceptvoorstel zal de indiener verzocht worden om een synopsis en het studiebudget in te sturen. De wetenschappelijke waarde van het onderzoek zal worden beoordeeld door een Roche beoordelingscommissie. Deze zal tevens beoordelen of het onderzoek in lijn is met het ontwikkelingsplan van het betreffende product. Het definitieve protocol moet voor einde van het goedkeuringsproces ingediend zijn om volledige goedkeuring te verkrijgen. De indiener zal zowel mondeling als per email worden geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling.

Openbaarmaking van kosten R&D

Sinds 2013 maakt het Transparantieregister Zorg in Nederland de financiële banden tussen geneesmiddelenfabrikanten en beroepsbeoefenaren, instellingen of samenwerkingsverbanden openbaar. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn echter niet in dit register opgenomen. Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D-kosten) tevens zo transparant mogelijk te maken, zullen de farmaceutische bedrijven die lid zijn van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) deze kosten publiceren op hun eigen website. De kosten worden op geaggregeerde basis in elke verslagperiode openbaar gemaakt. De openbaarmakingen worden gedaan op jaarbasis en elke verslagperiode heeft betrekking op een volledig kalenderjaar (de ‘verslagperiode’). De eerste verslagperiode is het kalenderjaar 2015.