Legal statement (gebruiksvoorwaarden)

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en zien niet op de verkoop van producten. De inhoud van deze site is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden.

Roche Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Roche Nederland B.V. doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Roche Nederland B.V. gecontroleerd.

Roche Nederland B.V. wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

De informatie die op deze site geboden wordt vormt geen aanbod of offerte voor de aankoop of verkoop van, dan wel de handel in of enige andere transactie in aandelen van Roche. Investeerders dienen bij het maken van investeringsbeslissingen niet af te gaan op de informatie van deze site.

Voor Roche Nederland B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Roche Nederland B.V. in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Roche slaat uw gegevens alleen op indien u deze aan ons verstrekt. Roche deelt deze informatie niet met derden en zal deze ook niet voor marketingdoeleinden gebruiken, behalve wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft. Kijk voor meer gedetailleerde informatie bij onze

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze site behoren aan Roche Nederland B.V. Alle voorkomende merken zijn eigendom van Roche Nederland B.V. of van contractpartijen van Roche Nederland B.V. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Roche Nederland B.V. worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is slechts bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Roche Nederland B.V. vereist.

Roche Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Roche Nederland B.V. aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Roche Nederland B.V. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Roche Nederland B.V. te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Roche Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze site zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze site te staken.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet.

Deze site met internetadresen alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze site komen gebruiker en Roche Nederland B.V. met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze site in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Alle geschillen tussen Roche Nederland B.V. en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Ontdek meer

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen