Roche Nederland B.V. Algemeen privacy statement

Roche respecteert uw privacy en neemt het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. In dit algemene privacy statement leest u in algemene zin hoe Roche uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt met anderen, beveiligt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Het is mogelijk dat naast dit algemene privacy statement meer specifieke privacy statements gelden, bijvoorbeeld voor werknemers of bij het gebruik van specifieke tools. In zo een geval heeft het specifieke privacy statement voorrang boven dit algemene privacy statement.

Dit privacy statement geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

Roche Nederland B.V. ("Roche" of 'wij") is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt via onze websites; de online chatfunctie op onze websites; e-mail, telefoon of andere correspondentie met Roche; of onze apps en andere tools die wij beschikbaar stellen. Onze contactgegevens vindt u

Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of in combinatie met andere gegevens, kunt worden geïdentificeerd. Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere indien u gebruikmaakt van onze websites; chatfunctie; apps en andere tools; en wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld e-mail of telefoon. Waar nodig, verzamelen wij onder meer:

 • contactgegevens, zoals uw naam, geslacht (aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verzamelen wij alleen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op één van onze websites ("Roche-account"), u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, of wanneer u een e-mail stuurt aan Roche;

 • overige gegevens, zoals uw BIG-nummer, geboortedatum, de organisatie waarvoor u werkt, uw beroep, lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging, informatie over congresdeelname, uw publicaties of onderzoeken, uw interesse domeinen en eventuele contractuele afspraken, zoals sponsoring, gastvrijheid of bij dienstverlening. Deze gegevens verzamelen wij wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een Roche-account aanmaakt of met ons een (sponsor)overeenkomst sluit;

 • automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u gebruikmaakt van onze websites, apps of andere tools. Wij verzamelen deze gegevens automatisch wanneer u gebruikmaakt van deze diensten met behulp van webserver logs, cookies en web beacons.

In principe is het verstrekken van persoonsgegevens aan Roche vrijwillig en kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u met Roche deelt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw browserinstellingen aanpassen om de automatische gegevensverzameling te beperken. Wij wijzen u er echter op dat als u bepaalde gegevens niet met ons deelt het voor kan komen dat u bepaalde diensten of functionaliteiten niet kunt gebruiken of dat wij met u geen overeenkomst kunnen sluiten. Voor het sluiten van een overeenkomst hebben wij in veel gevallen bijvoorbeeld uw BIG-nummer nodig. Voor het aanmaken van een Roche-account hebben wij bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig.

Roche verwerkt in beginsel geen gezondheidsgegevens van gebruikers van haar geneesmiddelen ("Gebruikers"). Het kan echter voorkomen dat een Gebruiker uit eigen initiatief gezondheidsgegevens verstrekt. In dat geval zal Roche deze uitsluitend verwerken voor (i) het registreren, monitoren en beheren van bijwerkingen; (ii) het voorbereiden, voeren of voorkomen van juridische procedures; en (iii) om redenen van algemeen belang te waarborgen, waaronder op het gebied van de volksgezondheid. In alle gevallen zal Roche de gegevens enkel verwerken voor zover dit rechtmatig is.

Roche verwerkt in beginsel eveneens geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar oud. Neemt u alstublieftmet Roche indien Roche per ongeluk persoonsgegevens van een kind verwerkt zodat Roche passende maatregelen kan nemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze websites, producten, diensten, apps en online tools te kunnen analyseren en verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze websites meten om te achterhalen welk product of welke dienst het meest wordt bekeken of gebruikt. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld de informatie die aan ons wordt verstrekt via de chatfunctie of het contactformulier analyseren, om een beeld te krijgen van het type vragen dat wordt gesteld. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om het aanbod en de services van ons bedrijf aan u te verbeteren;

 • om meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van onze medicijnen te registreren; te monitoren; te delen met andere entiteiten binnen de Roche groep; en om meldingen in te dienen bij (nationale of Europese) toezichthouders. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten voor u te waarborgen;

 • om accountregistratie via de websites mogelijk te maken en in te loggen op onze websites. De grondslag voor deze verwerkingen is dat deze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst tussen Roche en de geregistreerde website gebruiker;

 • om relaties met zorgverleners te beheren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een online registratietool voor deelname aan congressen. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de voor ons bedrijf belangrijke wetenschappelijke samenwerking en kennisdeling met zorgverleners te onderhouden;

 • om u mededelingen te versturen over activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van Roche of derde partijen met wie wij voor een goede dienstverlening aan u samenwerken of die relevant voor u kunnen zijn. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om u over het voor u relevante aanbod van ons bedrijf te informeren en uw ervaring met onze producten en diensten te verbeteren;

 • op bepaalde websites van Roche kunt u via de Roche website, uit uw eigen naam, links of berichten verzenden. De e-mailadressen van de ontvanger worden door Roche gebruikt om de door u geselecteerde informatie te versturen. Dit is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Roche zal het e-mailadres niet gebruiken voor andere doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang Roche daartoe gerechtigd of verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen. U kuntmet ons opnemen voor meer informatie over de door toegepaste bewaartijden of de criteria die wij hiervoor hanteren.

Roche kan bepaalde persoonsgegevens delen met haar serviceproviders en aan Roche gelieerde ondernemingen. Ook kan Roche gegevens delen met derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien u Roche daartoe opdracht geeft. Roche houdt zich te allen tijde aan toepasselijke privacywetgeving en zal niet meer gegevens delen dan noodzakelijk. Zo zal Roche persoonsgegevens van zorgverleners kunnen delen in het kader van transparantieverplichtingen, maar zal in dat geval niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk.
Voor zover Roche uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land dat geen adequate bescherming biedt voor uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), zal Roche passende maatregelen treffen (bijvoorbeeld door EU-modelcontracten met die ontvanger te sluiten). U kuntmet ons opnemen voor meer informatie over internationale gegevensdoorgifte en om inzage te krijgen in de getroffen maatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en andere vormen van ongeoorloofde verwerking. Wij kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw computer te beveiligen tegen inbreuken en kwaadaardige software, bijvoorbeeld door de installatie van een firewall en het gebruik van een antivirusprogramma.

Onze websites bevatten (soms) links naar een aantal websites van derde partijen. Roche aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door die derde partijen. U wordt aangeraden om de privacy statements van die derde partijen te lezen en contact met die derde partijen op te nemen als u vragen heeft.

U heeft in veel gevallen het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, af laten te schermen of om de verwerking door Roche te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U heeft in sommige gevallen voorts het recht om uw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. U heeft voorts het recht om een klacht in te dienen, bij Roche of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor zover Roche een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit neemt, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, heeft u recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken, om uitleg over het besluit te krijgen en om het besluit aan te vechten.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Roche. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek behandelen. Om u te identificeren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs (waarop alleen uw naam zichtbaar is en de rest is weggelakt).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of een ander apparaat waarmee u gebruikmaakt van de websites en/of andere tools die wij beschikbaar stellen. Door middel van cookies kan bepaalde informatie worden verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en hoe u gebruikmaakt van de website. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, maar ook om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten (services) die wij beschikbaar stellen.

Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan onze website bezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van onze websitebezoekers. Wij verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat wij ook op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeven te vragen, mede omdat wij de volgende stappen hebben ondernomen en u hierover informeren. Op de websites. die naar deze privacy policy linken, maken wij gebruik van één van onderstaande analytische tools óf een combinatie daarvan.

 • Wij gebruiken Google Analytics-cookies;

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

 • Wij maskeren het laatste octet van uw IP-adres;

 • Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;

 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 • Wij gebruiken Adobe Experience Cloud / Adobe Analytics;

 • Wij verzamelen gegevens van niet-ingelogde gebruikers;

 • Volledige anonimisering van niet-ingelogde gebruikers is mogelijk gemaakt.

 • Dit betekent: 

  • We vervangen het laatste octet van IP-adressen door 0;

  • We schakelen IP-obfuscation in;

  • De bezoekers-ID wordt willekeurig gegenereerd op basis van cookies;

  • We gebruiken geen inloggegevens om een gebruiker op meerdere apparaten te herkennen.

 • Wij gebruiken Hotjar cookies;

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Hotjar gesloten;

 • Automatische onderdrukking* is ingesteld op alle numerieke cijfers en e-mailadressen in Session Recordings, Heatmaps en Inkomende Feedback screenshots, door on-page onderdrukking te activeren. Onderdrukking Tags kunnen worden gebruikt om specifieke elementen te onderdrukken, inclusief afbeeldingen op pagina's die persoonlijk identificeerbare informatie (PII) bevatten, en voor alle formuliervelden is automatische onderdrukking ingesteld;

 • * PII-gegevens worden automatisch geanonimiseerd aan de kant van de eindgebruiker, zodat gegevens die PII bevatten nooit de servers van Hotjar bereiken voor heatmaps, opnames en inkomende feedback.

Wanneer u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen van uw apparaat.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.
Roche Nederland B.V.
Postbus 44
3440 AA Woerden

Ook kunt u telefonisch contact opnemen en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming.
Telefoonnummer (algemeen):

Dit privacy statement zal van tijd tot tijd worden herzien en aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om nieuwe verwerkingshandelingen op te nemen. Roche raadt u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden aan dit privacy statement, zullen wij u daarover separaat informeren door de datum van de laatste update van dit algemene privacy statement te vermelden. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen