Tecentriq® (atezolizumab)

Productvormen
 

Tecentriq 840 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

 

Tecentriq 1200 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Tecentriq patiëntenwaarschuwingskaart [pdf]

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, ons contactformulier of via www.lareb.nl.

Wat is Tecentriq?

Tecentriq is een kankerimmuuntherapie en is ontwikkeld om kanker gericht aan te pakken via het lichaamseigen afweersysteem.

Tecentriq bevat de werkzame stof atezolizumab, een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die via een infuus worden toegediend en specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkennen en eraan binden. Tecentriq bindt selectief aan een eiwit dat Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) wordt genoemd.

PD-L1 speelt een rol bij het remmen van een afweerreactie. Het afweersysteem zorgt er onder normale omstandigheden voor dat kanker wordt opgeruimd. Wanneer het afweersysteem teveel wordt afgeremd door binding van PD-L1 aan zijn receptoren PD-1 of B7.1 kan de kanker doorgroeien. Door met Tecentriq PD-L1 te blokkeren, wordt de remmende werking op het afweersysteem opgeheven. Zo wordt het afweersysteem weer aan het werk gezet om de kanker op te ruimen.

Tecentriq dient altijd voorgeschreven te worden door een arts en wordt gebruikt voor de behandeling van:

 

Borstkanker

Tecentriq (840 mg), in combinatie met nab-paclitaxel, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen.


Longcarcinoom

Tecentriq (1200 mg), in combinatie met bevacizumab, paclitaxel en carboplatine, is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief NSCLC is Tecentriq, in combinatie met bevacizumab, paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen van geschikte doelgerichte behandelingen.

Tecentriq (840 mg of 1200 mg) is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC na eerdere behandeling met chemotherapie. Patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief NSCLC moeten ook doelgerichte behandelingen hebben ontvangen voor ze Tecentriq krijgen.

 

Urotheelcarcinoom

Tecentriq (840 mg of 1200 mg) is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina-bevattende chemotherapie, of voor wie cisplatine ongeschikt is en bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 5%.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

 

Borstkanker

Tecentriq is met ingang van 26 augustus 2019 in combinatie met nab-paclitaxel in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel, lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen.

 

Longcarcinoom

Tecentriq is met ingang van 5 maart 2019 in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor de indicatie als eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief NSCLC is Tecentriq, in combinatie met bevacizumab, paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen van geschikte doelgerichte behandelingen.

Tecentriq is met ingang van 1 juni 2018 in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor de indicatie lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) na eerdere behandeling met chemotherapie.  

 

Urotheelcarcinoom

Tecentriq is vooralsnog niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina bevattende chemotherapie, of voor wie cisplatine ongeschikt is en bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 5% 

De minister van VWS heeft het geneesmiddel voor de indicatie urotheelcarcinoom in de pakketsluis geplaatst. Nadat het Zorginstituut advies heeft gegeven aan de Minister van VWS over opname van dit geneesmiddel in het basispakket en eventuele afspraken zijn gemaakt met het ministerie van VWS, zal de minister een besluit nemen dit geneesmiddel al dan niet te vergoeden vanuit het basispakket.  

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171 of klik hier voor het contactformulier. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.