Sponsoring

Heeft u een sponsorverzoek? 

Naast de voorwaarden voor sponsoring van dehanteert Roche de volgende selectiecriteria:

 • Projecten en bijeenkomsten hebben verbetering van de zorg tot doel

 • Projecten en bijeenkomsten hebben raakvlakken met onze aandachtsgebieden (zoals hematologie, hemofilie, oncologie, oogheelkunde, neurologie en neuromusculaire aandoeningen)

 • Bijeenkomsten zijn wetenschappelijk van aard en bij voorkeur geaccrediteerd (uitgezonderd samenkomsten voor patiënten)

 • Er zijn meerdere sponsoren (farmaceutisch bedrijf of andere zorgpartij) betrokken

 • Verzoeken zijn afkomstig van een rechtspersoon

 • Het verzoek is ten minste zes weken voor aanvang van een bijeenkomst of project ingediend. Deze tijd hebben wij minimaal nodig voor een degelijke beoordeling en eventuele interne goedkeuring en verwerking van de sponsoraanvraag.

De volgende verzoeken worden niet door Roche Nederland in behandeling genomen:

 • Sponsorverzoeken ten behoeve van proefschriften

 • Ondersteuning van individuen

 • Ondersteuning van niet-zorggerelateerde initiatieven zoals concerten, dansvoorstellingen en theater

 • Sportprojecten, sportieve activiteiten in teamverband en individuele sportprestaties voor bijvoorbeeld een goed doel

 • Activiteiten van studie- en studentenverenigingen, zoals studentenbijeenkomsten en studiereizen

Bij voorkeur sponsort Roche projecten van partijen waarmee een samenwerkingsverband op langere termijn bestaat met gezamenlijke strategische doelen.

Heeft u een project of samenkomst waarvoor u Roche om ondersteuning wil vragen? Dan ontvangen we uw verzoek graag via een van onderstaande links. (dit is niet mogelijk via Internet Explorer):

Meer lezen?

Naar alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen