Value-based healthcare

Een concept om waardegedreven zorg te kunnen implementeren is value-based healthcare.

Vanuit de Harvard Business School werd in 2006 beschreven hoe we de gezondheidszorg innovatief en toch betaalbaar kunnen houden. In ‘Redefining Healthcare’ introduceren Michael Porter en Elisabeth Teisberg het begrip Value Based Health Care (VBHC)1. Porter en Teisberg beschrijven dat we een volumegedreven systeem in een waardegedreven systeem kunnen veranderen door zowel de uitkomsten als de kosten te meten over de totale waardeketen bij een specifieke aandoening. Om value-based healthcare  te kunnen implementeren is de onderstaande Value-agenda2 opgesteld, die inmiddels door verschillende zorgpartijen wordt gehanteerd.

Veelal wordt begonnen met het opzetten van een waardeteam rondom een specifieke aandoening. Dit is een team waarin verschillende vakgebieden samenkomen, waaronder ook een patiënt zelf. Het is belangrijk vooraf goed te specificeren wat de afbakening is van de aandoening waarvoor value-based healthcare wordt ingezet. In een waardeteam wordt bepaald wat de uitkomsten zijn die voor de betreffende aandoening meest relevant zijn om te starten met meten. Het International Consortium on Harmonizing Outcome Measures (ICHOM) heeft voor een aantal aandoeningen reeds standaard sets ontwikkeld, die een eerste stap bij het implementeren van value-based healthcare makkelijker zal moeten maken. Deze bestaan voor en deel uit klinische uitkomstmaten en voor een deel uit patiënt gerapporteerde uitkomstmaten.

Er wordt gestart met meten van de gedefinieerde uitkomsten en regelmatig komt het waardeteam bij elkaar om de metingen inzichtelijk te maken. Wanneer er voldoende data zijn verzameld is het belangrijk deze te analyseren tot inzichten zodat vergelijkingen gemaakt kunnen worden met andere zorginstellingen.  Het kan zijn dat alleen door het analyseren, vergelijken en communiceren al kwaliteitsverbetering tot stand komen en daarmee uitkomsten, en dus waarde, verbeteren. Volgens het gedachtengoed van Porter zullen daarnaast alle kosten in kaart dienen te worden gebracht om deze uitkomsten te bereiken, idealiter middels ‘time driven activity based costing’. Het is nog niet zo gemakkelijk om de tijd die een zorgverlener specifiek aan een individuele patiënt besteedt, te achterhalen met het systeem dat we in Nederland kennen.

Aan de hand van de inzichten die zijn verkregen,  kunnen er verbeterstappen gemaakt worden in de organisatie van zorg. Ook kan de informatie uit de metingen inzichtelijk worden gemaakt voor de patiënt om te kunnen helpen in de besluitvorming rondom een behandelkeuze.

De patiënt profiteert op verschillende manieren van deze ontwikkelingen:

 • Minder overbehandeling en minder onderbehandeling.
  Door meer inzicht in patiënt relevante uitkomsten kan ook betere voorspelling worden gedaan of een behandeling zal aanslaan.

 • Toegang tot innovaties.
  Wanneer het zorgstelsel is ingericht op waarde zal er innovatie gebracht kunnen worden waar iedere patiënt in Nederland, ook in de toekomst, toegang toe heeft.

 • Samen beslissen
  Informatie over voor- en nadelen van verschillende behandelopties geeft reële verwachtingen en biedt opties om een behandeling te kiezen die passend is bij de situatie van de patiënt.

Roche heeft ten aanzien van value-based healthcare drie uitgangspunten geformuleerd:

 • Bij alle door Roche gestarte of ondersteunde projecten op gebied van value-based healthcare spannen wij ons in om alle partijen te betrekken bij design, uitvoering én delen van resultaten.

 • We investeren in het aantonen van de waarde van onze innovaties. Met een focus op de totale waardeketen, op het individuele zorgpad van patiënten van diagnose tot afsluiting zorgpad. Meten van ICHOM uitkomstmaten en integratie ervan in bestaande zorgdata-infrastructuur horen daarbij.

 • We richten ons op het ontsluiten en verbinden van (big) data. In de data die nu al beschikbaar zijn, liggen veel oplossingen om efficiency en zorgkwaliteit te vergroten.

Value-based healthcare is een breed terrein. Om resultaten te kunnen bereiken is het belangrijk om keuzes te maken. Wij kiezen ervoor om samenwerkingen aan te gaan die als doel hebben de totale waardeketen voor de patiënt te verbeteren. Opstarten kan als pilot maar vooraf moet over de schaalbaarheid worden nagedacht zodat iedere patiënt in Nederland baat heeft bij de samenwerking. De focus van onze samenwerkingen ligt op de aandachtsgebieden oogheelkunde, neurologie, hemofilie, zeldzame ziekten en oncologie.

Ons zorgstelsel is momenteel georganiseerd rondom specialismen en verrichtingen en niet rondom de patiënt. Maar steeds meer organisaties verleggen de focus naar de opbrengst voor de patiënt: wat is de waarde van de geleverde zorg? Het ministerie, zorgverleners en zorgverzekeraars zetten stappen richting waardegedreven zorg, oftewel value-based healthcare.

Bij het invoeren van waardegedreven zorg is het belangrijk in kaart te brengen wat de uitkomsten zijn die ertoe doen voor een patiënt. Vervolgens willen we de kosten helder krijgen die in de gehele zorgketen gemaakt moeten worden om deze uitkomsten te bereiken. Als dit inzichtelijk wordt, kunnen we ervan leren, erop organiseren en ernaar financieren. Het uiteindelijk doel van deze aanpak is om een innovatiegedreven, toekomstbestendig zorgstelsel te realiseren.

Wij zien waardegedreven zorg als een van de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. Roche kan op verschillende manieren bijdragen aan value-based healthcare in Nederland. Wij hebben een goed overzicht van de zorgmarkt en kunnen daarom initiatieven aan elkaar verbinden. Onze klinische studies en de Flatiron database geven ons de beschikking over (real world) data. Met onze Diagnostics divisie, Foundation Medicine en medicijnen zijn wij het kenniscentrum en onderdeel van de totale zorgketen voor verschillende aandoeningen.

Roche kan een aanjager zijn van value-based healthcare. Het initiatief ligt in onze ogen bij de zorgverlener. Onze rol is met name die van verbinder, facilitator en innovator.

 1. Porter ME and Teisberg EA, Redefining Healthcare, Harvard Business School Press. May 2006

 2. Porter ME, Lee TH, The Strategy that will fix healthcare, Harvard Business Review. October 2013

M-NL-00001582

Meer lezen?

Naar alle verhalen

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen